K2 Blog

Toon items op tag: BIK

Ontbinding incasso-overeenkomst. Is incassobureau toerekenbaar tekortgeschoten door te hoge incassokosten in rekening te brengen? Schuldeisersverzuim.

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
locatie Leeuwarden
afdeling civiel recht, handel
zaaknummer gerechtshof 200.171.487/01
(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 3059432 \ CV EXPL 14-5352)
arrest van 17 juli 2018
in de zaak van
Pranger Gerechtsdeurwaarders B.V.,
gevestigd te Assen,
appellante,
in eerste aanleg: eiseres in conventie en verweerster in reconventie,
hierna: Pranger,
advocaat: mr. J.M. Pol, kantoorhoudend te Assen,
tegen
Xenosite B.V.,
gevestigd te Drachten,
geïntimeerde,
in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiseres in reconventie,
hierna:,Xenosite,
advocaat: mr. H.J. Reyneveld, kantoorhoudend te Heerenveen.
Het hof neemt het tussenarrest van 30 januari 2018 hier over.
1. 1. Het verdere verloop van de procedure in hoger beroep
1.1
In genoemd tussenarrest heeft het hof een comparitie van partijen bepaald. Deze comparitie heeft op 3 juli 2018 plaatsgevonden.
1.2
Partijen hebben aan het einde van de comparitie arrest gevraagd op de ter voorbereiding van de comparitie overgelegde stukken, waaraan het proces-verbaal van de comparitie is toegevoegd.
2. 2. De vaststaande feiten
2.1
De kantonrechter heeft in rechtsoverweging 2 (2.1 tot en met 2.24) van zijn vonnis van 22 april 2016 de feiten vastgesteld. Pranger heeft in hoofdstuk III van haar memorie van grieven haar visie op de feiten gegeven. Met grief I komt zij op tegen de vaststelling van de feiten door de kantonrechter, voor zover deze afwijkt van haar weergave van de feiten. De grief is onvoldoende concreet omdat Pranger niet duidelijk maakt welke feiten de kantonrechter volgens haar onjuist heeft vastgesteld en waarin de weergave van de feiten door Pranger afwijkt van de vaststelling van de feiten door de kantonrechter. Voor zover Pranger van oordeel is - duidelijk is dat niet - dat de feitenvaststelling door de kantonrechter onvolledig is, miskent Pranger dat er geen rechtsregel is die de rechter verplicht alle door de ene partij gestelde en door de andere partij erkende of niet weersproken feiten als vaststaand in de uitspraak te vermelden. Het staat de rechter vrij uit de tussen partijen vaststaande feiten die selectie te maken welke hem voor de beoordeling van het geschil relevant voorkomt. De grief faalt dan ook.
2.2
Het hof zal, gelet op wat hiervoor is overwogen over grief I, uitgaan van de door de kantonrechter vastgestelde feiten. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat ook verder niet van (concrete) bezwaren tegen deze vaststelling is gebleken. Deze feiten komen op het volgende neer.
2.3
Pranger exploiteert in meerdere vestigingen een gerechtsdeurwaarders- en
incassopraktijk.
2.4
Xenosite is leverancier van telecommunicatieproducten en -diensten. Zij is een dochtervennootschap van NedLook Holding B.V. en een zustervennootschap van
2Blue4U Internet B.V., die een onderneming met de handelsnaam Watsnel.nl exploiteert.
2.5
Op 12 januari 2012 hebben Pranger en Xenosite een tweetal schriftelijk vastgelegde overeenkomsten gesloten, ter uitvoering van hun afspraak om elkaars producten c.q. diensten te gaan afnemen. Op grond van de ene overeenkomst leverde Xenosite met ingang van1 februari 2012 drie breedbandverbindingen aan vestigingen van Pranger. De contractsduur is 36 maanden en zal stilzwijgend per drie maanden verlengd worden.
2.6
In de andere overeenkomst - hierna te noemen: de overeenkomst - is onder meer het volgende bepaald:
“Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1.
Xenosite geeft jaarlijks 500 geldelijke incassovorderingen ter incasso aan Pranger in
behandeling onder de werking van deze overeenkomst (verder te noemen "OTD");
1.2.
De ter incasso overgedragen bedragen (de vorderingen) blijven eigendom van Xenosite en zijn op het moment van overdracht verschuldigd door en opeisbaar van debiteur;
1.3.
Pranger verkrijgt bij deze volmacht om de benodigde handelingen te verrichten in de, uit hoofde van deze overeenkomst, verstrekte opdrachten;
(…)

Gepubliceerd in Alles over incasso

Eiseres vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van € 63,59 aan buitengerechtelijke incassokosten voor het innen van de huurtermijn voor een bedrijfsruimte. Volgens gedaagde heeft eiser niet voldaan aan de vereisten voor het in rekening mogen brengen van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter overweegt dat de huurovereenkomst na 1 juli 2012 is gesloten tussen een rechtspersoon en een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Sprake is dus van een handelsovereenkomst waarop het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: Besluit BIK) van toepassing is. De uiterste dag van betaling was verstreken, zodat eiseres terecht het bedrag aan incassokosten overeenkomstig het Besluit BIK in rekening heeft gebracht. Eiseres heeft voldaan aan het vereiste ex art. 6:96 lid 4 BW dat de in rekening gebrachte kosten ten minste € 40 bedragen, zodat geen aanmaning hoefde te worden gestuurd. Eiseres hoeft niet aan te tonen dat zij daadwerkelijk incassokosten heeft gemaakt. Volgt toewijzing.

Gepubliceerd in Alles over incasso

Over Steenbergen Incasso

Steenbergen Incasso is een onderdeel van
Steenbergen Advocaten B.V.

Loosterweg 4b
2215 TL  Voorhout
T: 0252 225253
F: 0252 227870
Kvk: 74462474
BTW: NL859910994B01

Op al onze diensten zijn de onze 'Werkwijze Incasso' en de Algemene Voorwaarden van Steenbergen Advocaten van toepassing.

Search